Regulamin świadczenia usług

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniuusług drogą elektroniczną i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowegodostępnego pod adresem www.domo-bake.com 
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.urszi.pl , prowadzony jest przezUrszula Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dominika Matysiak Domo Bake ul.Oświatowa 4a 01-366 Warszawa, NIP 5223094851, REGON 367655202 wsposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1) warunki świadczonych przez Usługodawcę usług, w tym:
  a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systememteleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
  b) zakaz dostarczania przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym;
  2) rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,
  3) zasady rejestracji i korzystania z konta Sklepu,
  4) obowiązki Usługobiorcy/Klienta/Kupującego,
  5) obowiązki Usługodawcy/Sprzedawcy,
  6) warunki zawierania i rozwiązywania umów zawieranych z Usługodawcą drogąelektroniczną,
  7) warunki i zasady dokonywania dostawy,
  8) tryb postępowania reklamacyjnego,
  9) dokonanie odstąpienia od umowy.
 4. Towar oraz e-Towar– produkty fizyczne oraz elektroniczne będące w oferciesprzedaży Usługodawcy,
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży (o której mowa w art. 535 Kodeksu cywilnego)Towarów zawarta pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą aUsługobiorcą/Klientem/Kupującym z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w postaci wypełnionego i zaakceptowanegoformularza zamówienia w polach oznaczonych jako „obowiązkowe”, zmierzającebezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj iliczbę wybranego Towaru.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§2
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramachSklepu internetowego www.domo-bake.com ,
2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.domo-bake.com, za pośrednictwem którego Usługobiorca może w szczególności składać Zamówienia,
3. Usługodawca/Sprzedawca- Dominika Matysiak prowadzący działalność gospodarcząpod nazwą Dominika Matysiak Domo Bake, Oświatowa 4a 01-366 Warszawa, NIP5223094851, REGON 3676552024.
4. Usługobiorca/ Klient/ Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostkaorganizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznajązdolność prawną, która zawiera umowę z Usługodawcą,

§3
Wymagania techniczne

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego nie wymaga spełnienia szczególnych wymagańtechnicznych przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca pozastandardowym systemem operacyjnym i standardową przeglądarką internetową orazposiadaniem przez Usługobiorcę aktywnego adresu email.
2. W celu korzystania ze Sklepu Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskaćdostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem doInternetu.
3. Usługobiorca posiada dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie po wejściuna stronę internetową Sklepu w zakładkę „Regulamin”, jak również może go pobrać isporządzić jego wydruk.
4. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ichopisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarciaumowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§4
Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowegonastępujące usługi:
1) udostępnienia do przeglądania Towarów dostępnych w sprzedaży internetowejUsługodawcy,
2) dokonywania przez Usługobiorcę zamówień Towarów,
3) dodawania zamówionych Towarów do zakładki „Koszyk”,
4) umożliwienie automatycznego przekierowania Usługobiorcy do bankuUsługodawcy, z którego ma być realizowana płatność za Zamówienie, 
5) umożliwienie założenia przez Usługobiorcę konta w serwisie internetowym Sklepu.Założenie konta nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy sprzedaży.

§5
Zasady rejestracji i korzystania z konta Sklepu

1. Warunkiem rejestracji konta w Sklepie jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu orazpodanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego NIE jest rejestracja kontaUsługobiorcy. Usługobiorca może dokonać zamówienia i zakupu Towaru również niezakładając konta w Sklepie, tj. jako „Gość”.
3. Rejestracja konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularzarejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
4. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, a w szczególności, gdy Usługobiorca:
1) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą,niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osóbtrzecich,
2) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistychosób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepuinternetowego,
3) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę zazachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadamikorzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku zeświadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środkitechniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwaświadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania imodyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych wInternecie. 

§5
Obowiązki Usługobiorcy/Klienta/Kupującego

Usługobiorcazobowiązany jest w szczególności do:
1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jegofunkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowanialub urządzeń, 
2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramachSklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientóworaz dla Usługodawcy,
4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowegojedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisamiobowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieciInternet.

§6
Obowiązki Usługodawcy / Sprzedawcy

Usługodawcazobowiązany jest w szczególności do:
1. podawania, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzezsystem teleinformatyczny, którym posługuje się Usługobiorca, informacjipodstawowych:
1) adresów elektronicznych,
2) imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu oraz nazwy firmy.

2. zapewnienia Usługobiorcy dostępu do aktualnej informacji o:
1) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługiświadczonej drogą elektroniczną,
2) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treściusługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemuteleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. zapewnienia działania systemu teleinformatycznego, którym się posługuje,umożliwiając nieodpłatnie Usługobiorcy:
1) korzystanie przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, wsposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazuskładającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technikkryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
2) jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektronicznąoraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnychdo zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, wszczególności przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisuelektronicznego, 
3) zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogąelektroniczną. 

§7
Warunki i zasady zawarcia i rozwiązania Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należywejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Towaru i dokonać Zamówieniaza pośrednictwem Konta lub jako Gość.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Usługobiorcę jest dokonywany poprzez ichdodanie do zakładki „Koszyk”.
3. Usługobiorca ma możliwość modyfikacji zamówienia do momentu naciśnięciaprzycisku „Zamawiam”, tj. w szczególności w zakresie modyfikacji wprowadzonychdanych oraz wyboru Towaru.
4. Po podaniu przez Usługobiorcę korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkichniezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
1) wybranego Towaru,
2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztówdostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
3) wybranej metody płatności,
4) wybranego sposobu dostawy,
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcieprzycisku „Zamawiam”.
6. Akceptacja przez Usługobiorcę zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia zUsługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
7. Po dokonaniu zamówienia Usługobiorca powinien sprawdzić prawidłowość podanychdanych, następnie przelać pieniądze poprzez przelew bankowy lub paypal
8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przezklienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisanydo karty płatniczej Zamawiającego.
9. Usługobiorca otrzymuje po złożeniu zamówienia wiadomość e-mail zawierającąwszystkie istotne elementów Zamówienia.
10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Usługobiorcęwiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
12. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. 

§8
Zasady i warunki dostawy

1. Dostawa Towarów odbywa się pod wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub adres fizyczny (nie dotyczy produktów elektronicznych) w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa jest realizowana po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy płatności Usługobiorcy za zakupiony Towar.
3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
4. Dostawa zamówionych e-Towarów odbywa się w formie elektronicznej.
5. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności Usługobiorcy na rachunku bankowych Usługodawcy, chyba, że w opisieproduktu wynika inaczej.
6. Usługodawca wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę informacje osposobie oraz terminie pobrania Produktów, chyba, że w taka informacja zostałazawarta w opisie produktu.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Usługobiorcy istotnychpostanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Usługobiorcyna podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towarwydruku potwierdzenia.

§9
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Usługobiorcy gwarantowanych prawnie, lubna podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres domo.matysiak@gmail.com Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Usługobiorca może zgłaszaćpisemnie na adres: ul. Oświatowa 4a 01-366 Warszawa lub mailowo pod adresdomo.matysiak@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.3. W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres dokorespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej zfunkcjonowaniem Sklepu. 

§10
Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Usługobiorcy, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podaniaprzyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłającje na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
3. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dniaotrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcywszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposóbzwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Usługobiorca ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy nie później niż 14 dni od dnia,w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaruprzed jego upływem.
6. Usługobiorca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawcazgodził się je ponieść lub nie poinformował Usługobiorcę o konieczności poniesieniatych kosztów.
7. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącewynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzeniacharakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformowałUsługobiorcy o prawie odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniudo umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodąUsługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że pospełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11
Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega prawo do wprowadzania, zmiany i odwołania ofert, cenTowarów i promocji bez uszczerbku dla umów zawartych z Usługobiorcą przeddokonaniem zmian.
2. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czympoinformuje Usługobiorców posiadających Konto w formie e-mail.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą aUsługobiorcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisówKodeksu postępowania cywilnego.
4. W przypadkach innych niż określone w ust. 3 powyżej rozstrzyganie ewentualnychsporów zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisyKodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną orazinne właściwe przepisy prawa polskiego.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2020 r.